English

 

Нажмите ссылку "Подробнее" под видео, чтобы просмотреть графические и текстовые материалы к урокам.


 

Несколько самых распространненных глаголов для тренировки

  advance — продвигаться[ədˈvɑːns]
  arrive — прибывать[əˈraɪv]
  ascend — восходить[əˈsend]
  avoid — избегать[əˈvɔɪd]
  bend — гнуть[bend]
  brake — тормозить[breɪk]
  catch — схватить[kætʃ]
  catch up — догонять[kætʃ ʌp]
  climb — взбираться[klaɪm]
  come — приходить[kʌm]
  come across — встречаться[kʌm əˈkrɒs]
  creep, crawl — ползти[kriːp, krɔːl]
  cross — пересекать[krɒs]
  depart, start, leave — отправляться[dɪˈpɑːt, stɑːt, liːv]
  descend — спускаться[dɪˈsend]
  dive — нырять[daɪv]
  drive — гнать[draɪv]
  drop — ронять / падать[drɒp]
  drown — тонуть[draʊn]
  emerge — всплывать[ɪˈmɜːdʒ]
  enter — входить / вводить[ˈentə]
  escape — убежать[ɪˈskeɪp]
  fall — падать[fɔːl]
  flee — спасаться бегством[fliː]
  float — держаться на поверхности воды / не тонуть[fləʊt]
  flow — течь[fləʊ]
  fly — лететь[flaɪ]
  follow — следовать[ˈfɒləʊ]
  go — идти / ехать[ɡəʊ]
  go (along) — идти (вдоль)[ɡəʊ əˈlɒŋ]
  go in — входить[ɡəʊ ɪn]
  go out — выходить[ɡəʊ aʊt]
  hurry — спешить[ˈhʌri]
  leave behind — оставлять позади[liːv bɪˈhaɪnd]
  lower — опускать[ˈləʊə]
  meet — встречать(ся)[miːt]
  move — двигать(ся)[muːv]
  pass — проходить мимо[pɑːs]
  plunge — нырять / окунаться[plʌndʒ]
  pursue — преследовать[pəˈsjuː]
  raise, lift — поднимать[reɪz, lɪft]
  reach, attain — достигать[riːtʃ, əˈteɪn]
  return — возвращаться[rɪˈtɜːn]
  ride — скакать / ехать[raɪd]
  rise — подниматься[raɪz]
  roll — катить(ся)[rəʊl]
  rotate — вращаться[rəʊˈteɪt]
  row — грести[raʊ]
  run — бежать[rʌn]
  run (into) — врезаться (в)[rʌn ˈɪntə]
  sail — идти под парусом[seɪl]
  shake — трясти(сь)[ʃeɪk]
  sink — опускаться[sɪŋk]
  sink — погружаться[sɪŋk]
  skate — кататься на коньках[skeɪt]
  ski — кататься на лыжах[skiː]
  slide — скользить[slaɪd]
  slow down — замедлять[sləʊ daʊn]
  speed up — ускорять[spiːd ʌp]
  stop — останавливать(ся)[stɒp]
  surpass — перегонять[səˈpɑːs]
  swim — плыть[swɪm]
  swim — плавать[swɪm]
  swing — раскачиваться[swɪŋ]
  turn — поворачивать(ся)[tɜːn]
  turn (left) — повернуть (налево)[tɜːn left]
  walk — идти / гулять[wɔːk]
  wave — махать рукой[weɪv]

Глаголы стадий

  appear — появляться[əˈpɪə]
  be late — опаздывать[bi leɪt]
  become — становиться[bɪˈkʌm]
  break, interrupt — прерывать[breɪk, ˌɪntəˈrʌpt]
  cease — переставать[siːs]
  complete — завершать[kəmˈpliːt]
  continue, go on — продолжать(ся)[kənˈtɪnjuː, ɡəʊ ɒn]
  delay — задерживать[dɪˈleɪ]
  finish, end — завершать(ся)[ˈfɪnɪʃ, end]
  grow (+adj), get (+adj) — становиться (+прил.)[ɡrəʊ]
  last — длиться[lɑːst]
  prepare — готовиться[prɪˈpeə]
  put off, postpone — откладывать[ˈpʊt ɒf, pəˈspəʊn]
  repeat — повторять[rɪˈpiːt]
  resume — возобновлять[rɪˈzjuːm]
  start, begin — начинать(ся)[stɑːt, bɪˈɡɪn]
  stop — прекращать[stɒp]
  suspend — приостанавливать[səˈspend]
  take — занимать (время)[teɪk]

Глаголы наличия и количества

  accumulate — накапливать[əˈkjuːmjəleɪt]
  add — добавлять[æd]
  be — быть[bi]
  be absent — отсутствовать[bi ˈæbsənt]
  be available — быть в наличии[bi əˈveɪləbl̩]
  be empty — быть пустым[bi ˈempti]
  be full — быть полным[bi fʊl]
  be in excess, be in surplus — быть в избытке[bi ɪn ɪkˈses, bi ɪn ˈsɜːpləs]
  be necessary — быть необходимым[bi ˈnesəsəri]
  be present — присутствовать[bi prɪˈzent]
  be situated, be located — находиться[bi ˈsɪtʃʊeɪtɪd, bi ləʊˈkeɪtɪd]
  be sufficient — быть достаточным[bi səˈfɪʃnt]
  belong — принадлежать[bɪˈlɒŋ]
  collect — собирать[kəˈlekt]
  consume — потреблять[kənˈsjuːm]
  contain — содержать[kənˈteɪn]
  damage — повреждать[ˈdæmɪdʒ]
  do without — обходиться (без)[də wɪðˈaʊt]
  eliminate — устранять[ɪˈlɪmɪneɪt]
  empty — опорожнять[ˈempti]
  exclude — исключать[ɪkˈskluːd]
  exist — существовать[ɪɡˈzɪst]
  fill — наполнять[fɪl]
  gather — собирать(ся)[ˈɡæðə]
  hang — висеть / вешать[hæŋ]
  have — иметь[hæv]
  have enough — иметь в достаточном кол-ве[həv ɪˈnʌf]
  include — включать[ɪnˈkluːd]
  keep — удерживать[kiːp]
  lack — не хватать[læk]
  lay — положить[leɪ]
  lie — лежать[laɪ]
  lie down — ложиться[laɪ daʊn]
  locate — определять местонахождение[ləʊˈkeɪt]
  lose — терять[luːz]
  maintain — поддерживать[meɪnˈteɪn]
  need — нуждаться[niːd]
  place — помещать[ˈpleɪs]
  possess — владеть[pəˈzes]
  preserve — сохранять[prɪˈzɜːv]
  put, set — класть[ˈpʊt, set]
  reduce — сокращать[rɪˈdjuːs]
  remain, be left — оставаться[rɪˈmeɪn, bi left]
  require — требовать[rɪˈkwaɪə]
  retain — сохранять за собой[rɪˈteɪn]
  seat — посадить[siːt]
  sit — сидеть[sɪt]
  sit down, seat oneself — садиться[sɪt daʊn, siːt wʌnˈself]
  spend — тратить[spend]
  spoil — портить[spɔɪl]
  stand — стоять / ставить[stænd]
  stand up — вставать[stænd ʌp]
  stay — пребывать[steɪ]
  store — хранить[stɔː]
  that will do — хватит[ðət wl̩ duː]
  there is — имеется[ðə ɪz]

Глаголы рабочих операций

  act — действовать[ækt]
  apply — применять[əˈplaɪ]
  assemble — собирать[əˈsembl̩]
  attach — присоединять[əˈtætʃ]
  bind — привязывать[baɪnd]
  break — ломать[breɪk]
  carry out, perform, fulfil — выполнять[ˈkæri aʊt, pəˈfɔːm, fʊlˈfɪl]
  conduct — проводить[kənˈdʌkt]
  connect — соединять[kəˈnekt]
  control, verify — проверять[kənˈtrəʊl, ˈverɪfaɪ]
  cover — накрывать[ˈkʌvə]
  cut — резать[kʌt]
  destroy, demolish — разрушать[dɪˈstroɪ, dɪˈmɒlɪʃ]
  dilute — разбавлять[daɪˈljuːt]
  disassemble — разбирать[ˌdɪsəˈsembl̩]
  dissolve — растворять[dɪˈzɒlv]
  do, make — делать[duː, ˈmeɪk]
  drop, let fall — ронять[drɒp, let fɔːl]
  dry — сушить[draɪ]
  envelop, wrap — завернуть[ɪnˈveləp, ræp]
  filter — фильтровать[ˈfɪltə]
  find — находить[faɪnd]
  fit, adjust — настраивать[fɪt, əˈdʒʌst]
  fix — закреплять[fɪks]
  function — функционировать[ˈfʌŋkʃn̩]
  grind — молоть / шлифовать[ɡraɪnd]
  hide — прятать[haɪd]
  keep, hold — держать[kiːp, həʊld]
  lock — запирать[lɒk]
  manufacture — изготовлять[ˌmænjʊˈfæktʃə]
  mix — смешивать[mɪks]
  moisten — смачивать[ˈmɔɪsn̩]
  nail — прибить гвоздем[neɪl]
  open — открывать[ˈəʊpən]
  pick up — поднять (с пола)[pɪk ʌp]
  pour — лить[pɔː]
  prepare — готовить[prɪˈpeə]
  produce — производить[prəˈdjuːs]
  pull — тянуть[pʊl]
  push — толкать[pʊʃ]
  put away — убрать / отложить[ˈpʊt əˈweɪ]
  repair — ремонтировать[rɪˈpeə]
  replace — заменять[rɪˈpleɪs]
  rub — тереть[rʌb]
  saw — пилить[ˈsɔː]
  scatter — разбрасывать[ˈskætə]
  scrape — скрести[skreɪp]
  scratch — царапать[skrætʃ]
  screw — прикручивать (гайкой, винтом)[skruː]
  search — искать[sɜːtʃ]
  seize, catch — хватать[siːz, kætʃ]
  shut, close — закрывать[ʃʌt, kləʊz]
  spill — проливать / просыпать[spɪl]
  split — раскалывать[splɪt]
  stick — приклеить[stɪk]
  substitute — ставить вместо[ˈsʌbstɪtjuːt]
  take — брать[teɪk]
  tear — рвать[ˈtɪə]
  test — испытывать[test]
  throw, cast — бросать[ˈθrəʊ, kɑːst]
  tie — завязывать / привязывать[taɪ]
  touch — касаться[tʌtʃ]
  undo — отсоединить / развязать[ʌnˈduː]
  unfasten — отвязать[ʌnˈfɑːsn̩]
  use — использовать[ˈjuːs]
  wash — мыть[wɒʃ]
  water — поливать[ˈwɔːtə]
  weld — приварить[weld]
  work — работать[ˈwɜːk]

Глаголы чувств

  accuse — обвинять[əˈkjuːz]
  admire — восхищаться[ədˈmaɪə]
  adore — обожать[əˈdɔː]
  agitate — волновать[ˈædʒɪteɪt]
  be angry — быть сердитым[bi ˈæŋɡri]
  be impudent — быть дерзким / нахальным[bi ˈɪmpjʊdənt]
  be insolent — быть наглым[bi ˈɪnsələnt]
  be lazy — лениться[bi ˈleɪzi]
  be modest — скромничать[bi ˈmɒdɪst]
  be proud — гордиться[bi praʊd]
  be shy — робеть[bi ʃaɪ]
  be sure — быть уверенным[bi ʃʊə]
  be tired — уставать / быть уставшим[bi ˈtaɪəd]
  bear — вынести[beə]
  believe — верить[bɪˈliːv]
  boast — хвастаться[bəʊst]
  calm down — успокоиться[kɑːm daʊn]
  care — заботиться[keə]
  comfort — утешать[ˈkʌmfət]
  complain — жаловаться[kəmˈpleɪn]
  cry — плакать / кричать[kraɪ]
  dislike — не любить / не нравиться[dɪsˈlaɪk]
  disregard — не обращать внимания[ˌdɪsrɪˈɡɑːd]
  doubt — сомневаться[daʊt]
  endure — терпеть[ɪnˈdjʊə]
  enjoy — наслаждаться[ɪnˈdʒoɪ]
  envy — завидовать[ˈenvi]
  esteem — ценить[ɪˈstiːm]
  excite — возбуждать[ɪkˈsaɪt]
  fall in love — влюбиться[fɔːl ɪn lʌv]
  fear — бояться[fɪə]
  feel — чувствовать[fiːl]
  frighten, scare — пугать[ˈfraɪtn̩, skeə]
  get tired — уставать[ˈɡet ˈtaɪəd]
  give up (in) — сдаваться[ɡɪv ʌp ɪn]
  hate, detest — ненавидеть[heɪt, dɪˈtest]
  hesitate — колебаться[ˈhezɪteɪt]
  hope — надеяться[həʊp]
  hurt — обижать[hɜːt]
  laugh — смеяться[lɑːf]
  like — любить / нравиться[ˈlaɪk]
  love, be fond of — любить[lʌv, bi fɒnd ɒv]
  move — глубоко тронуть[muːv]
  neglect — не заботиться[nɪˈɡlekt]
  offend — оскорблять[əˈfend]
  praise — хвалить[preɪz]
  prefer — предпочитать[prɪˈfɜː]
  put on airs — зазнаваться[ˈpʊt ɒn eəz]
  quarrel — ссориться[ˈkwɒrəl]
  rejoice — радоваться / веселиться[rɪˈdʒɔɪs]
  rely — полагаться[rɪˈlaɪ]
  reproach — упрекать[rɪˈprəʊtʃ]
  respect — уважать[rɪˈspekt]
  scold — бранить[skəʊld]
  shirk — увиливать[ʃɜːk]
  smile — улыбаться[smaɪl]
  stand — выстоять[stænd]
  suffer — страдать[ˈsʌfə]
  surprise, astonish, amaze — удивлять[səˈpraɪz, əˈstɒnɪʃ, əˈmeɪz]
  surrender — капитулировать[səˈrendə]
  suspect — подозревать[səˈspekt]
  try to do one's best — стараться сделать все возможное[traɪ tə də wʌnz best]
  weep — плакать[wiːp]
  worry — беспокоиться[ˈwʌri]
  wound — ранить[wuːnd]

Глаголы бытовые

  ache — причинять боль / болеть[eɪk]
  bake — печь[beɪk]
  be alive — быть живым[bi əˈlaɪv]
  be born — родиться[bi bɔːn]
  be hungry — быть голодным[bi ˈhʌŋɡri]
  be ill, be sick — болеть[bi ɪl, bi sɪk]
  be in fashion — быть в моде[bi ɪn ˈfæʃn̩]
  be out of fashion — выйти из моды[bi aʊt əv ˈfæʃn̩]
  be thirsty — испытывать жажду[bi ˈθɜːsti]
  be thrifty — быть бережливым[bi ˈθrɪfti]
  bear — рождать[beə]
  bite — кусать[baɪt]
  boil — кипятить / кипеть[bɔɪl]
  breathe — дышать[briːð]
  brush teeth — чистить зубы[brʌʃ tiːθ]
  bury — хоронить[ˈberi]
  catch a cold — простудиться[kætʃ ə kəʊld]
  chew — жевать[tʃuː]
  comb one's hair — причесываться[kəʊm wʌnz heə]
  cook — готовить (пищу)[kʊk]
  cough — кашлять[kɒf]
  cure — излечивать[kjʊə]
  cut out — кроить[kʌt aʊt]
  die — умирать[daɪ]
  dismiss — увольнять[dɪzˈmɪs]
  do one's hair — делать прическу[də wʌnz heə]
  dress — одевать(ся)[dres]
  drink — пить[drɪŋk]
  dry oneself — вытираться[draɪ wʌnˈself]
  dwell — проживать[dwel]
  earn — зарабатывать[ɜːn]
  eat — есть[iːt]
  economize — экономить[ɪˈkɒnəmaɪz]
  employ — принимать[ɪmˈploɪ]
  fall asleep — уснуть[fɔːl əˈsliːp]
  feed — кормить[fiːd]
  fit — хорошо сидеть (об одежде)[fɪt]
  fry — жарить[fraɪ]
  get out of bed — вставать из постели[ˈɡet aʊt əv bed]
  get up — вставать[ˈɡet ʌp]
  give birth — родить[ɡɪv bɜːθ]
  go to bed — ложиться спать[ɡəʊ tə bed]
  heal — заживать / заживлять[hiːl]
  iron — гладить[ˈaɪən]
  launder — стирать и гладить[ˈlɔːndə]
  live — жить[laɪv]
  make up — подкрашиваться[ˈmeɪk ʌp]
  marry — жениться[ˈmæri]
  name — называть[ˈneɪm]
  order — заказывать[ˈɔːdə]
  pay — платить[peɪ]
  perm — делать завивку[pɜːm]
  put on — одевать / надевать[ˈpʊt ɒn]
  recover — выздоравливать[rɪˈkʌvə]
  rest — отдыхать[rest]
  save — сберегать / копить[seɪv]
  sew — шить[səʊ]
  shave — бриться[ʃeɪv]
  sleep — спать[sliːp]
  sneeze — чихать[sniːz]
  spend — тратить[spend]
  stew — тушить (овощи, мясо)[stjuː]
  suit — идти (об одежде)[suːt]
  swallow — глотать[ˈswɒləʊ]
  take a job — поступать на работу[teɪk ə dʒɒb]
  take off — снимать[teɪk ɒf]
  treat — лечить[triːt]
  wake, awake — будить / просыпаться[weɪk, əˈweɪk]
  wash — стирать[wɒʃ]
  wash oneself — умываться[wɒʃ wʌnˈself]
  waste — тратить понапрасну[weɪst]
  weaken — слабеть[ˈwiːkən]
  wear — носить[weə]
  work — работать[ˈwɜːk]

Глаголы восприятия и мышления

  add — прибавлять[æd]
  analyse — анализировать[ˈænəlaɪz]
  calculate — вычислять[ˈkælkjʊleɪt]
  change one's mind — передумать[tʃeɪndʒ wʌnz maɪnd]
  compare — сравнивать[kəmˈpeə]
  conclude — делать вывод[kənˈkluːd]
  consider — рассматривать[kənˈsɪdə]
  convince — убеждать[kənˈvɪns]
  correct — исправлять[kəˈrekt]
  count — считать[kaʊnt]
  decide — решать[dɪˈsaɪd]
  describe — описывать[dɪˈskraɪb]
  develop — разработать[dɪˈveləp]
  discover — открывать[dɪˈskʌvə]
  distinguish — различать[dɪˈstɪŋɡwɪʃ]
  divide — делить[dɪˈvaɪd]
  examine — проверять[ɪɡˈzæmɪn]
  expect — ожидать[ɪkˈspekt]
  experiment — экспериментировать[ɪkˈsperɪmənt]
  explain — объяснять[ɪkˈspleɪn]
  express — выражать[ɪkˈspres]
  find out — выяснять[faɪnd aʊt]
  forget — забывать[fəˈɡet]
  hear — слышать[hɪə]
  inquire — расследовать[ɪnˈkwaɪə]
  invent — изобретать[ɪnˈvent]
  know — знать[nəʊ]
  learn by heart — учить наизусть[lɜːn baɪ hɑːt]
  learn, study — изучать[lɜːn, ˈstʌdi]
  listen — слушать[ˈlɪsn̩]
  look — смотреть[lʊk]
  make a mistake, err — ошибиться[ˈmeɪk ə mɪˈsteɪk, ɜː]
  make up one's mind — настроиться[ˈmeɪk ʌp wʌnz maɪnd]
  mean — значить[miːn]
  memorize — заучивать[ˈmeməraɪz]
  multiply — умножать[ˈmʌltɪplaɪ]
  observe — наблюдать[əbˈzɜːv]
  process data — обрабатывать данные[ˈprəʊses ˈdeɪtə]
  prove — доказывать[pruːv]
  read — читать[riːd]
  recognize — узнавать[ˈrekəɡnaɪz]
  relate — рассказывать[rɪˈleɪt]
  remember, bear in mind — помнить[rɪˈmembə, beər ɪn maɪnd]
  research — исследовать[rɪˈsɜːtʃ]
  retell — пересказать[ˌriːˈtel]
  see — видеть[ˈsiː]
  subtract — вычитать[səbˈtrækt]
  suppose — предполагать[səˈpəʊz]
  take into account — принимать во внимание[teɪk ˈɪntə əˈkaʊnt]
  teach, train — обучать[tiːtʃ, treɪn]
  think — думать[ˈθɪŋk]
  translate — переводить[trænzˈleɪt]
  understand — понимать[ˌʌndəˈstænd]
  watch — следить / наблюдать[wɒtʃ]
  write — писать[ˈraɪt]

Глаголы общения

  accept — принимать[əkˈsept]
  acquit — оправдать[əˈkwɪt]
  address — обращаться[əˈdres]
  advise — советовать[ədˈvaɪz]
  announce — объявлять[əˈnaʊns]
  answer, reply — отвечать[ˈɑːnsə, rɪˈplaɪ]
  apologize — извиняться[əˈpɒlədʒaɪz]
  ask — спрашивать / просить[ɑːsk]
  be acquainted — быть знакомым[bi əˈkweɪntɪd]
  be silent — молчать[bi ˈsaɪlənt]
  beg — просить[beɡ]
  borrow — брать взаймы[ˈbɒrəʊ]
  bribe — подкупать[braɪb]
  bring to trial — привлекать к суду[brɪŋ tə ˈtraɪəl]
  buy — покупать[baɪ]
  call — звать[kɔːl]
  cause losses — причинять ущерб[kɔːz ˈlɒsɪz]
  confine, imprison, put into prison — сажать в тюрьму[kənˈfaɪn, ɪmˈprɪzn̩, ˈpʊt ˈɪntə ˈprɪzn̩]
  congratulate — поздравлять[kənˈɡrætʃʊleɪt]
  contribute — способствовать / вносить вклад[kənˈtrɪbjuːt]
  convict — признать виновным[kənˈvɪkt]
  cry — кричать[kraɪ]
  demand — требовать[dɪˈmɑːnd]
  disturb — мешать / беспокоить[dɪˈstɜːb]
  excuse — извинять[ɪkˈskjuːz]
  explain — объяснять[ɪkˈspleɪn]
  forgive, pardon — прощать[fəˈɡɪv, ˈpɑːdn̩]
  get, receive — получать[ˈɡet, rɪˈsiːv]
  give — давать[ɡɪv]
  give evidence — давать показания[ɡɪv ˈevɪdəns]
  greet — приветствовать[ɡriːt]
  have a conversation — беседовать[həv ə ˌkɒnvəˈseɪʃn̩]
  help, assist — помогать[help, əˈsɪst]
  hire — нанимать[ˈhaɪə]
  hurt — обижать[hɜːt]
  inform — информировать[ɪnˈfɔːm]
  introduce, present (to) — представлять[ˌɪntrəˈdjuːs, prɪˈzent tuː]
  investigate — расследовать[ɪnˈvestɪɡeɪt]
  invite — приглашать[ɪnˈvaɪt]
  judge — судить[dʒʌdʒ]
  lease — брать или давать напрокат[liːs]
  lend — давать на время[lend]
  lie — лгать[laɪ]
  make acquaintance — знакомиться[ˈmeɪk əˈkweɪntəns]
  offend — оскорблять[əˈfend]
  offer, suggest — предлагать[ˈɒfə, səˈdʒest]
  order — приказывать[ˈɔːdə]
  present (with) — дарить[prɪˈzent wɪð]
  prohibit, forbid — запрещать[prəˈhɪbɪt, fəˈbɪd]
  pronounce — произносить[prəˈnaʊns]
  propose — предлагать[prəˈpəʊz]
  provide, supply — снабжать[prəˈvaɪd, səˈplaɪ]
  punish — наказывать[ˈpʌnɪʃ]
  receive — принимать (гостей)[rɪˈsiːv]
  reject — отвергать[rɪˈdʒekt]
  rent — брать или давать в аренду[rent]
  request — просить / запрашивать[rɪˈkwest]
  say good bye — прощаться[ˈseɪ ɡʊd baɪ]
  say, tell — сказать[ˈseɪ, tel]
  see home — провожать домой[ˈsiː həʊm]
  sell — продавать[sel]
  sentence — выносить приговор[ˈsentəns]
  shake hands — пожать руку[ʃeɪk hændz]
  show — показывать[ʃəʊ]
  slander — клеветать[ˈslɑːndə]
  speak, talk — говорить[spiːk, ˈtɔːk]
  stammer — заикаться[ˈstæmə]
  state — заявлять[steɪt]
  steal — воровать[stiːl]
  suggest — предлагать (идею)[səˈdʒest]
  take — брать[teɪk]
  take leave, leave — уходить (из гостей)[teɪk liːv, liːv]
  thank — благодарить[θæŋk]
  trouble, bother — беспокоить[ˈtrʌbl̩, ˈbɒðə]
  visit — посещать[ˈvɪzɪt]
  wait — ждать[weɪt]
  warn — предупреждать[wɔːn]
  welcome — тепло встречать[ˈwelkəm]
  whisper — шептать[ˈwɪspə]
  withhold — умалчивать[wɪðˈhəʊld]

Глаголы борьбы

  aim — целиться[eɪm]
  arm oneself — вооружаться[ɑːm wʌnˈself]
  attack — нападать[əˈtæk]
  be a prisoner of war — быть военнопленным[bi ə ˈprɪznər əv wɔː]
  be at war — быть в состоянии войны[bi ət wɔː]
  be defeated, suffer defeat — терпеть поражение[bi dɪˈfiːtɪd, ˈsʌfə dɪˈfiːt]
  be encircled — быть окруженным[bi ɪnˈsɜːkl̩d]
  be inferior — уступать[bi ɪnˈfɪərɪə]
  be superior — превосходить[bi suːˈpɪərɪə]
  blow up — взрывать[bləʊ ʌp]
  bomb — бомбить[bɒm]
  burst, explode — взрываться[bɜːst, ɪkˈspləʊd]
  capture — захватить[ˈkæptʃə]
  conquer — завоевывать[ˈkɒŋkə]
  defeat — нанести поражение[dɪˈfiːt]
  defend — защищать[dɪˈfend]
  disarm — разоружать[dɪsˈɑːm]
  expel, drive out — изгнать[ɪkˈspel, draɪv aʊt]
  fight — сражаться[faɪt]
  fire — обстреливать[ˈfaɪə]
  hit — попасть[hɪt]
  invade — вторгаться[ɪnˈveɪd]
  kill — убить[kɪl]
  liberate — освобождать[ˈlɪbəreɪt]
  lose — проигрывать[luːz]
  miss — промахнуться[mɪs]
  occupy — оккупировать[ˈɒkjʊpaɪ]
  overcome — преодолеть[ˌəʊvəˈkʌm]
  point — направлять[pɔɪnt]
  resist — сопротивляться[rɪˈzɪst]
  save, rescue — спасать[seɪv, ˈreskjuː]
  shoot — стрелять[ʃuːt]
  struggle — бороться[ˈstrʌɡl̩]
  subjugate, subdue — покорять[ˈsʌbdʒʊɡeɪt, səbˈdjuː]
  submit — покориться[səbˈmɪt]
  surrender — сдаться[səˈrendə]
  threaten, menace — угрожать[ˈθretn̩, ˈmenəs]
  unleash war — развязать войну[ʌnˈliːʃ wɔː]
  wage war — вести войну[weɪdʒ wɔː]
  win — победить / выиграть[wɪn]
  wound — ранить[wuːnd]
  yield — поддатьсяВернуться в раздел English
Соседние подразделы:
Italiano
France

Search for flights

Accept


Сheck the attestat

R120276235591
E680008523850
Z245692847827

Social networks

Partners

Сервис путешествий
Путешествуйте дешевле на 70%

www.ufolio.ru
-
Creative site building service

www.sova1.com

School of visual arts 1

www.magicsicilia.ru - 
your unforgettable trip to Sicily